Auto ostmine: liising või väikelaen?

Kui tagastatav sõiduk on kahjustunud või selle väärtus on muul põhjusel vähenenud, tuleb Teil tekkinud kahju hüvitada. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne liisingulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe. See aeg on antud Teile liisingukohustuse võtmise üle järelemõtlemiseks. Liisingumaksete tasumiseks pakume ka võimalust sõlmida SEB Pangas e-arve püsimakse leping, mis võimaldab SEB Liisingu poolt väljastatud e-arveid tasuda püsimaksekorraldusega. Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Nõusolekute väljastamine on reeglina tasuline. Meil on õigus liisinguleping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui viivitate osaliselt või täielikult vähemalt kolme järjestikuse maksega või kui jätate täitmata kindlustuskohustuse. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel , kuid võite alati võtta ühendust ka oma liisinguhalduriga. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB üldistel kontaktidel. Lepingus oleva läbisõidupiirangu ületamisel lisandub kokkulepitud tasu selle piirangu ületamise eest. Kohustuste ennetähtaegne täitmine, sealhulgas etteteatamistähtaeg ja tasud Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine on üldjuhul võimalik üksnes juhul, kui ostate sõiduki välja või leiate sellele ostja. Kehtiva kindlustuse olemasolu on väga oluline, sest krediidi tagatiseks on liisitud sõiduk ning meie mõlema huvides on, et võimalikud sõidukiga seotud kahjud saaksid hüvitatud. Siin tasute liisinguperioodi kestel sõiduki hinna koos intressidega ning kui kõik maksed on tasutud, siis saate sõiduki omanikuks. Seetõttu on liisingumaksed maksepäevadel erinevad. Analüüsige, milline on Teie pere tegelik finantsseis. Kui Teil tekib võlg, saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Kui mõni uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub intress intressimarginaaliga. Palun tutvuge selle dokumendiga. Kui viivitamisega tekkis ka kahju, hüvitate lisaks viivisele ka kahju. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate krediidi kasutamise eest. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust.Intressi arvestame alates hetkest, kui olete sõiduki kätte saanud või kui oleme sõiduki eest müüjale tasunud. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Palun pöörduge meie poole, kui arve ei ole Teieni jõudnud, sest arve mittesaamine ei vabasta Teid liisingumakse tasumisest. Jääkväärtus tuleb tasuda liisinguperioodi lõpus sõiduki omanikuks saamiseks. NB! Takistused liisingusõiduki kasutamisel ei vabasta Teid lepingu täitmisest ja liisingumaksete tasumisest. Maksegraafikus kuvatud makse suurused võivad muutuda, kui korrigeeritakse intressimakset või kindlustusmakset. Fikseerimata  intressimäär koosneb muutuvast baasintressimäärast ehk euriborist ja individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist. Samal põhimõttel tuleb intressivahetasu maksta ka lepingu ülesütlemisel. Liisinguvõtja meelespea ja selgitused eraisikust liisingutaotlejale Liisingukohustuse võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Kui Te ei täida kindlustuskohustust ega esita vajadusel meile poliisi koopiat, esitame Teile leppetrahvinõude. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, kohaldub viimane baasintressimäära fikseering kuni asendamise päevani või kuni baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmiseni. Liisinguperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Sõiduki tagastamisel peab sõiduk olema samas seisukorras ja komplektsuses, milles see oli valduse saamisel, arvestades normaalset kulumist. Krediidi tagasimaksmine ja maksegraafik Liisingulepinguga seotud krediidi-, intressi-, käibemaksulaenu või käibemaksu, lepingu sõlmimise tasu ning kokkulepitud juhul kindlustuse eest maksmine toimub liisingumaksetena. Me maksame ostuhinna müüjale, kui liisingu- ja müügileping on sõlmitud, sõiduk registreeritud SEB Liisingu nimele ning sissemakse ja lepingu sõlmimise tasu on laekunud. Krediidi kasutusse võtmine Sõltumata liisingulepingu liigist ostab Teie näidatud müüjalt Teie valitud sõiduki SEB Liising.

Autoliising ja liisingukalkulaator | SEB

. Auto ostmine: liising või väikelaen. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Normaalse kulumi määramisel juhindume peamiselt "", mis on kättesaadav SEB koduleheküljel. Kindlustuse kehtivuse tõendamiseks peate meile otsekindlustuse puhul esitama kindlustuspoliisi koopia. Meie liisingulepingud ei sisalda tingimust, mis baasintressimäära tõusu korral intressimäära tõusu mingil tasemel peataks. Kasutusrent – sobib juhul, kui on soov liisinguperioodi kestel sõidukit kasutada selle omandamise kohustuseta. Kui liisinguperioodil on Teile võimaldatud maksepuhkust, siis tasute sel ajal meile ainult intressimakseid ja kokkulepitud juhul kindlustusmakseid. Lugege liisingulepingu tingimused hoolikalt läbi ning küsige liisinguhaldurilt lisaselgitusi. Liisingulepingu tingimuste muutmine Üldjuhul toimub lepingu tingimuste muutmine mõlema poole kokkuleppel ja muudatus fikseeritakse lepingu lisaga. See on kokkuvõtlik info liisingulepingu olulisemate tingimuste kohta. Mõelge läbi, kas suudate intressimäära kuni viie protsendilise kasvu korral liisingumakseid endiselt tasuda. Juhime tähelepanu, et võlgnevuse tekkimisel on SEB Liisingul õigus liisingulepingus oleva volituse alusel teostada iseseisvalt ülekanne Teie SEB Pangas asuvatelt arvelduskontodelt. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu liisinguperioodi jooksul maksepäeval ühesuurust krediidi osamakset, millele lisandub intress ja käibemaks või käibemaksulaen. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Teil on õigus küsida infot meie liisingutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne lepingu sõlmimist, kui ka selle kehtivuse ajal.

Auto ostmine: liising või väikelaen? - Eesti

. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Liisingulepingu liigid Kapitalirent – sobib juhul, kui on soov liisinguperioodi lõppedes saada sõiduki omanikuks. Selleks et saaksite euribori tõusuriski maandada, pakume intressimäära fikseerimist. Liisingulepingu rikkumise võimalikud tagajärjed, rikkumisega seotud kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel. Reeglina on tingimuste muutmine tasuline. Seetõttu alustame intressiarvete esitamist pärast sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akti saamist ning vajadusel korrigeerime arvega esimeste perioodide intressimakset. Müügi korraldamine on kirjeldatud liisingulepingus. Maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime liisingu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb või Teie kulud kasvavad. Tutvuge kindlasti ka SEB Liising hinnakirjaga, mis on leitav SEB Pank veebilehelt ja SEB pangakontorites. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras. Intressimäär on märgitud liisingulepingus. Kui me liisingulepingu lõpetamise olukorras sobiva lahenduseni ei jõua ning Te krediiti ei tagasta ja muid nõudeid ei tasu, on SEB Liisingul õigus nõuda liisingusõiduki tagastamist ja selle müügihinna arvelt katta liisingulepingust tulenevad nõuded.

auto24 liising sõiduki soetamiseks

. Üldjuhul on maksete tasumine määratud kas annuiteet- või võrdsete põhiosamaksetega graafiku põhimõttel. Lisaks peate kandma sõiduki valduse taastamisega, sõiduki transportimisega, väärtuse hindamisega, müügikorda seadmise ja müümisega seotud muud kulud. Liisingulepingu eritingimused Liisinguleping võib sisaldada eritingimusi. Liisingumakse tasumiseks esitab SEB Liising Teile enne igat maksepäeva internetipanka, e-posti aadressile või e-arvete e-keskkonda arve. Liisingulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Sõiduki kasutamise täpsemad nõuded sisalduvad liisingulepingus. Müügihinna tasumine müüjale tähendab krediidi kasutusse võtmist Teie poolt. * AS SEB Liising tegutseb sõidukikindlustuse vahendajana ja on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusagentide nimekirja, mille leiate aadressilt www.fi.ee. Teil on võimalik sõlmida kindlustusleping SEB Liisingu vahendusel* ning tasuda kindlustusmakseid koos liisingumaksetega. Tuleb täita lepingulised kohustused. Pole olemas lahendamatuid probleeme ja olukordi, vaid on erinevad võimalused - oleme Teie koostööpartner, kelle poole tuleb aegsasti pöörduda ka siis, kui Teil tekivad raskused liisingu tagasimaksetega. Samuti võivad lisanduda liisingusõiduki registreerimiskulud ja kasutatud sõiduki liisimisel lepingu sõlmimise eelselt hindamisakti tasu. Mõelge läbi millised kulud kaasnevad liisingusõiduki ülalpidamise ja korrashoiuga: hooldus, remont, kütus, kindlustused, tehnoülevaatus, rehvivahetus jms. Kui võtate müüjalt sõiduki vastu hoolimata selle puudustest, kannate puuduste kõrvaldamise kulud, kui puudusi ei kõrvalda müüja. Inkassokeskus refinantseerimine. Kui tagastataval sõidukil on normaalset kulumist ületavaid puudusi, siis on Teie kohustus puudused kõrvaldada või nende kõrvaldamise maksumus hüvitada. Sel juhul ei pea Te kindlustuskohustuse täitmist täiendavalt tõendama. Siin ei toimu sõiduki nn väljaostmist liisingumaksete tasumisega, vaid Te kasutate sõidukit tasu eest ning liisinguperioodi lõppu jääb kokkuleppeline jääkväärtus, mida ei pea liisinguvõtja tasuma. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Negatiivse väärtusega baasintressimäära loeme võrdseks nulliga. Kaebuste esitamine ja vaidluste lahendamine Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioon või soovid esitada kaebust, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Kuna müüjale tasumise või sõiduki vastuvõtmise täpne aeg ei ole teada, siis võib lepingu maksegraafikus esimeste perioodide intressimakse suurus tegelikkuses muutuda. Selles graafikutüübis on liisinguperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja krediidi osamaksed moodustavad annuiteetmaksest väiksema osa. Muudeks lepingu lõpetamise alusteks võivad olla ka liisingusõiduki kahjustumine või selle väärtuse oluline vähenemine, valeandmete esitamine, liisingulepingust või teistest SEB Liisinguga sõlmitud lepingutest tulenevate oluliste kohustuste täitmata jätmine jms. Kui Teil on pretensioone liisingusõiduki või selle müüja tegevuse suhtes, peate oma küsimuste või pretensioonidega pöörduma otse müüja poole. Liisingusõiduki puuduste või sõidukimüüja tegevuse eest SEB Liising ei vastuta.

Juhul kui võlg jääb tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja ja teavitame võlast ka lepingut tagavat isikut, näiteks käendajat. Eritingimus võib sisult olla selline, mille täpne järgimine Teie poolt on lepingu kehtima jäämiseks oluline ning mille rikkumisel nõuame kindlasti leppetrahvi või ütleme lepingu erakorraliselt üles. Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust. Siin on Teile abiks liisingu kalkulaator, mis võimaldab läbi mängida erinevad intressimäära muutumise stsenaariumid. Kui Te kasutate taganemisõigust ja müüja on sõiduki Teile juba üle andnud, siis pärast taganemisavalduse esitamist tuleb sõiduk koheselt müüjale tagastada. Liisingumaksete suurused ja maksetähtpäevad kajastame maksegraafikus, mis on Teile kättesaadav ka SEB internetipangas.

AUTOLIISING - kapitalirent ja kasutusrent

Märkused