Füüsilise isiku laenuintresside maksustamise aspekte

Käesoleva artikliga aga anname lühiülevaate füüsilisest isikust võlgniku pankrotimenetlusest. Lühidalt tähendab see seda, et füüsilisel isikul on võimalik võlgade täitmise tähtaega pikendada, tasuda võlgnevusi osadena või võlgnevusi vähendada. Kui kohus vabastab võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest, lõpevad pankrotivõlausaldajate nõuded võlgniku vastu, sealhulgas ka nende pankrotivõlausaldajate nõuded, kes ei ole pankrotimenetluses nõudeid esitanud. Füüsilise isiku laenuintresside maksustamise aspekte. Pankrotiavalduses peab olema välja toodud ka võlanimekiri ehk täitmata kohustused.

Riigipoolne menetlusabi | Eesti kohtud

. Pärast viie aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamist otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise. Võlgnik peab vande all andma teavet oma kohustuse täitmisest. Võlgniku kohustuste täitmist sellisel juhul kontrollib kohus. Tahe võlgadest vabanemiseks ja koostöö nii kohtu kui usaldusisikuga tagab võlgnikule pankotimenetluse lõppedes n.ö uuelt puhtalt lehelt alguse. Seega peab võlgnikule jääma ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurune sissetulek või vastava osa nädala või päeva sissetulekust. Kui võlgnik on andnud valeütlusi või varjanud oma vara ning tulu, võib see kaasa tuua ka kriminaalvastutuse. Kui võlgniku suhtes on algatatud kohustustest vabastamise menetlus, nimetab kohus võlausaldajate üldkoosoleku ettepanekul usaldusisiku. Kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe võrra palga alammäärast kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet. Füüsilise isiku laenuintresside maksustamise aspekte. IURING õigusbüroo saab teid pankrotiavalduse koostamises aidata ning pakkuda vajalikku nõu. Usaldusisiku kohustuseks on võlgnikult saadud maksed hoida oma varast eraldi ja need vastavalt jaotusettepanekus ettenähtud jaotisele üks kord aastas võlausaldajatele välja maksma. IURING õigusbüroo poole on viimasel ajal pöördunud isikud, kellel on tekkinud raskused võlgnevuste tasumiseks ning soov oleks algatada füüsilise isiku pankrotimenetlus. Võlgnik ei pea usaldusisikule üle andma tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet. Võttes arvesse võlgniku varalise olukorra, võib kohus ajutise halduri nimetamata jätta ja kümne päeva jooksul pankrotiavalduse saamisest füüsilise isiku pankroti välja kuulutada. Siinkohal on oluline teada, et kohus võib võlgniku pankroti välja kuulutada ka siis, kui võlgniku maksejõuetus on tõenäoline tulevikus. Võlgnik peab pankrotiavalduses põhjendama koos faktiliste asjaoludega  maksejõuetuse olemuse, samuti tuleb põhjendada millest maksejõuetus põhjustatud on. aasta tuludeklaratsiooni esitamine Finantsvarale kehtestatud tingimused Riik aitab menetluskulusid kanda nii tsiviil- kui halduskohtumenetluses menetlusosalise taotlusel. Füüsiline isik, kes on sattunud makseraskustesse ning kaalub võimalust pankrotimenetluse algatamiseks võiks mõelda ka võlgade ümberkujundamise peale. Esimeseks sammuks füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks on pankrotiavalduse esitamine kohtule.

Füüsilisest isikust võlgniku pankrot

. Füüsilise isiku laenuintresside maksustamise aspekte. Pankrotiavaldus tuleb esitada maakohtule, kelle tööpiirkonnas Te elate. Kui kellelgi tekkis suurem huvi antud teema kohta uurida, siis võlgade ümberkujundamist reguleerib võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus. Võlgniku kohustuseks on tegeleda mõistlikult tulutoova tegevusega ja kui tal sellist tegevust ei ole, siis seda otsima. Igakuiselt töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest või ettevõtlusest saadud tulu tuleb võlgniku poolt üle anda usaldusisikule. Millisel kiirlaenul ei ole vaja pangaväljavõtet lihtsad kiirlaenud. Pärast pankrotiavalduse esitamist, võtab kohus avalduse menetlusse ning nimetab kümne päeva jooksul ajutise pankrotihalduri. Teenuse hinnakirja ning kontaktandmed leiate meie koduleheküljelt. Peamisteks küsimusteks on, kuidas pankrotimenetlust algatada, mida selleks teha tuleb ning millised on tagajärjed. Kuigi praktikas on välja kujunenud, et usaldusisikuks nimetatakse pankrotihaldur, võimaldab teatud juhtudel kohus usaldusisiku määramata jätta ning kohustada võlgnikku ennast täitma usaldusisiku kohustusi. Pankrotihaldur selgitab välja võlgniku vara, kohustused ning kontrollib, kas pankrotimenetluse kulud on võlgniku varaga kaetud. Füüsilisest isikust võlgniku pankrotimenetlus on pikk protsess, mis tähendab suurt vastutust ja kohustust võlgnikule. Kui võlgnik kohtu määratud tähtaja jooksul teavet ei anna, keeldub kohus võlgnikku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamast. Soovituslik oleks koheselt pankrotiavalduses ka esitada kohtule kohustustest vabastamise avaldus. Juhul kui te olete otsustanud algatada enda suhtes pankrotimenetlust, kuid ei oska sellega kuidagi alustada, soovitame võtta meiega ühendust.

Võlgnik, sooviga kohustustest vabaneda, peab olema ise motiveeritud ja tegema kõik endast oleneva, et võlausaldajate nõuded saaksid võimalikul määral rahuldatud. Vastav avaldus tuleb esitada kohtule hiljemalt võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise ajaks

Märkused