Kasutustingimused

Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Media Investments & Holdingu õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Media Investments & Holdingu õigustatud huvi üles. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Kasutaja isikuandmeid, välja arvatud andmete edastamisel seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks, uurimiseks või muudel sarnastel juhtudel. Internetis refereerimisel tuleb lisada ka juurde link konkreetsele loole. Kasutaja ei kuva Veebilehelt pärit informatsiooni ilma Registri kirjaliku nõusolekuta ega tegele ka selle edasimüümisega. Kommenteerijast Kasutaja on kohustatud arvestama kommenteerimisel EV põhiseaduse, sellega kooskõlas olevate seaduste ja teiste inimeste õigustega, samuti järgima head tava ja moraalinorme. Kasutaja kohustub veebilehe kasutajaks registreerimisel esitama enda kohta täielikult tõesed andmed, sh registreerima oma täieliku ja tõese nime ning avaldama tõesed ja faktiliselt toimivad kontaktandmed ja sidevahendid jmt infot. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Media Investments & Holding sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu õigustatud huvi teenuse pakkumiseks; järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Interneti laenud. Kommentaarium: Veebilehe asuv kommenteerimiskeskkond, kuhu kasutajal on õigus postitada oma kommentaare artiklite juurde. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Kasutustingimused | RIK

.

Kasutustingimused - Photopoint

. Haldaja ei vastuta käesolevas tekstis olevate fraaside, sõnade ja mõistete vääriti mõistmise tõttu tekkinud tagajärgede eest. Sel juhul teavitab Media Investments & Holding Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra. Media Investments & Holding ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Media Investments & Holdingule edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid. Õiguskorrale mittevastavate kommentaaride kirjutamise eest kannab kommenteerija tsiviil- ja kriminaalvastutust. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks. Antud nõue kehtib juhul, kui pole kirjalikult lepitud kokku teisiti.

AS Postimees Grupi veebilehtede tellimis- ja kasutustingimused

. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a.

teavitusteenuse kasutustingimused -

. Media Investments & Holding töötleb neid andmeid sõna- ja teabevabaduse õigust teostades ja ajakirjanduslikel eesmärkidel ning kuigi andmesubjektidel on ka neis olukordades õigus isikuandmete kaitsele, ei ole käesolevad Põhimõtted koostatud seda silmas pidades. Kui Te ei nõustu Media Investments & Holdingu Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest. Käesolevad Põhimõtted ei käi Media Investments & Holdingu väljaannetes avaldatud artiklites sisalduvate isikuandmete kohta. Media Investments & Holding võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks. Media Investments & Holding on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest. Veebilehe uudisartiklit on lubatud tasuta ja ilma Register OÜ nõusolekuta refereerida pealkirja ja ühe lause ulatuses. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Media Investments & Holdingu õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Laen internetist, kõige väiksema intressiga laen. Kasutaja kohustub hoidma veebilehel kasutamiseks vajalikku kasutajatunnust ja salasõna või ID-kaarti ja paroole nii, et need ei saaks õigustamatult teatavaks kolmandatele isikutele. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Media Investments & Holding kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kommentaar: Igasugune arvamus, teade või muu informatsioon, mis sisestatakse veebilehe kommentaariumisse kasutaja poolt. Media Investments & Holding edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: Postiteenuse osutajale tellimuste ja reklaammaterjalide kohaletoimetamiseks. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Media Investments & Holding säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Media Investments & Holdingu õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Media Investments & Holding kas: küsida mõistlikku tasu; või keelduda taotletud meetmete võtmisest. Media Investments & Holdingul võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Media Investments & Holdingu isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega säilitatakse Kasutaja isikuandmeid ainult Kasutaja loal ja ainult Veebilehe ja selle teenuste toimimise jaoks vajalikus ulatuses. Täpsema informatsiooni saamiseks Media Investments & Holdingu poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Media Investments & Holdingu küpsiste kasutamise tingimusi. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Media Investments & Holdingut oma Isikuandmete muutumisest. Kasutaja võib igal ajal esitada Media Investments & Holdingule turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Kasutaja kasutab infot enda tarbeks ja omal vastutusel. Kommenteerijal lasub vajadusel tõendamiskohustus, et tema poolt avaldatud asjaolud vastavad tegelikkusele. Sularaha laenud käest kätte ilma sissetulekut tõestamatta. Samas ei tohiks see lause olla pikem, kui originaalteksti sissejuhatav lause. Media Investments & Holding ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest. Kui Media Investments & Holding ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Media Investments & Holdingu õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kasutustingimused. Kasutaja kannab vastutust tema poolt antud kommentaaride sisu eest. Media Investments & Holdingul on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu. Kasutustingimused. Haldaja ei vastuta mistahes tehniliste rikete tõttu tekkinud kahju või saamata jäänud tulu eest

Märkused