Laenu kasutamise sihtotstarve

läbi viia turunduskampaaniaid, loteriisid ja loosimisi, uurida tarbijaharjumusi ja rahuolu ning pakkuda ja reklaamida kliendile kõiki kontserni osutatavaid teenuseid. Placet Group OÜ töötajad töötlevad kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks. Kiirlaen kuni 4000 eurot. Laenuperiood 3 - 36 kuud. Intress 3,85% kuus.. Kliendi poolt vastuväite esitamisel ja automatiseeritud otsusega mittenõustumise korral, Placet Group OÜ kliendiga otsuse aluseks olevat laenulepingut ei sõlmi. Hüpoteeklaenu puhul ei ole raha kasutamise otstarve piiratud, mistõttu aitab laen suuremate ostude korral või ootamatult tekkinud kulutuste katmisel. Klient võib nõuda Placet Group OÜ-lt oma andmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, v.a juhul, kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktist või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks. kaitsta enda õigusi, sh edastada andmeid õigusnõustajale ja vaidlusi lahendavale asutusele. hallata ja täita sõlmitud lepingut. Sellisel juhul hindab kinnisvara Omalaenu laenuspetsialist.Maksehäirete ilmnemisel võta võimalikult kiiresti ühendust Omalaenu laenuhalduriga. Pärast lepingu lõppemist jätkab Placet Group OÜ kliendiandmete töötlemist, kui see on vajalik, et täita õigusaktis ette nähtud kohustust või säilitada andmeid kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks. Volitatud töötlejad töötlevad kliendiandmeid üksnes Placet Group OÜ juhiste kohaselt. Aktsepteerime taotlusi ka ilma piltide või aktita.

Kodulaen kodu ostmiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks | SEB

. Hindamisakti puudumisel saatke pilte kinnisvarast. Sellise töötlemise tarbeks ei kogu Placet Group OÜ eraldi kliendi kohta andmeid juurde ning kasutab andmeid, mis on kliendi kohta olemas või milliseid andmeid peab Placet Group OÜ kliendi kohta koguma tulenevalt õigusaktides sätestatud nõuetest. Placet Group OÜ nõuab sama ka volitatud töötlejalt. krediidiandjatele, inkassoteenuse pakkujatele ja muudele kolmandatele isikutele, kellega Placet Group OÜ peab läbirääkimisi lepingu üleandmiseks, lepingust tulenevate nõuete loovutamiseks või pantimiseks. Laenu kasutamise sihtotstarve. Klient võib nõuda teda puudutavate isikuandmete, mida ta on Placet Group OÜ-le ise andnud, ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, kui need andmed on antud elektroonilisel kujul. Klient võib Placet Group OÜ-lt küsida enda kohta käivaid andmeid ja nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Placet Group OÜ kogub ning töötleb kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib Placet Group OÜ vastamise tähtaega pikendada. Placet Group OÜ-l on õigus muuta käesolevaid kliendiandmete töötlemise „Põhimõtteid“ ühepoolselt. Eelnevas punktis on nimetatud iga andmekategooria töötlemise peamine eesmärk. Kliendil on õigus esitada vastuväide konkreetsest olukorrast lähtudes teda puudutavate isikuandmete töötlemisel automatiseeritud töötlusel põhineva automaatse üksikotsuse kohta, samuti kui isikuandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil.

Info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on ka elektrooniliselt edastatud pakkumise või reklaami juures. Placet Group OÜ tagab kliendiandmete konfidentsiaalsuse, rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Placet Group OÜ vastab esitatud taotlusele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades taotluse saamise päevast. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. nimetatud nõusolek tagasi võtta, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, teavitades sellest Placet Group OÜ-d. Kui klient leiab, et kliendiandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Placet Group OÜ või kliendiandmete volitatud töötleja poole, samuti Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. et pakkuda ja reklaamida muu lepingupartneri tooteid või teenuseid. Kliendil ei ole õigust keelata ning nõusoleku tagasivõtmine ei välista kliendiandmete edasist töötlemist Placet Group OÜ poolt õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või Placet Group OÜ muu õigustatud huvi korral. Profiilianalüüs on kliendiandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks. andmed tekivad teenuse kasutamisel. Laenu põhiosa tasutakse ühe maksena laenuperioodi lõpus.Annuiteedigraafik – Annuiteetgraafiku puhul koosneb laenumakse põhiosast ja intressist, mis on jaotatud igakuiselt võrdseteks tagasimakseteks. „Põhimõtted“ kehtivad kõikide Placet Group OÜ klientide kliendiandmete töötlemisele, sh enne „Põhimõttete“ jõustumist tekkinud kliendisuhetele.

Mida teha, et kodulaenu saamise otsus oleks positiivne? | SEB

. Kuna makseperioodi jooksul tasutakse nii põhiosa kui intressi, siis makseperioodi lõpus on kogu laen koos intressidega tasutud. Placet Group OÜ andmekaitseametniku kontaktandmed: [email protected] Kliendiga sõlmitud lepinguga võib olla kokku lepitud täiendavaid või detailsemaid kliendiandmete töötlemise nõudeid

Märkused