Loovad viisid, mille abil rahastada oma ettevõtet

Selle huvitava projekti raames rahastatakse pidevalt uusi ettevõtteid ja äriideid, lisaks aidatakse ettevõtet käivitada ja arendada, mistõttu on tegemist enamaga kui lihtsalt hea viisiga, kuidas saada ettevõttele stardikapitali. Kasutab metafoore ja analoogiaid, kui on vaja mõtet näitlikustada või luua esitatust selgem pilt. Aitab ajurünnakute abil defineerida tegevused, mis aitavad kliendil demonstreerida, praktiseerida ning edendada õppimist. Kiire laenude internetis on praegu üks kõige populaarsematest krediidimudelitest, mida pakub enamik tasuta kiirkrediiti pakkuvaid ettevõtteid. Aitab tuvastada kliendi tugevusi ja peamisi valdkondi, mis vajavad süvenemist ja arengut. Küsib küsimusi, mis tõestavad aktiivset kuulamist ning kliendi mõistmist. Valmistab ette, korraldab ja vaatab koos kliendiga üle sessioonide käigus omandatud teadmised. Lisaks on selliste laenude tagasimakseperioodid üsna lühikesed, ent alustava ettevõtte puhul ei saa olla kindel, et isegi esimese poole aasta jooksul saab näha sissetulekunumbreid. See ei ole kindlasti kõige täiuslikum lahendus, kuna inimeselt-inimesele laenud võivad olla muudest laenudest kõrgema intressiga. Mõjukate küsimuste esitamine-oskus esitada küsimusi, mis annavad võimalikult palju kliendi ja kootsinguprotsessi jaoks vajalikku teavet. Kooskõlastab selgelt eesmärgid ja kohtumiste päevakorra ning selgitab erinevate tehnikate ja harjutuste eesmärki. Kohandab plaani vastavalt kokkuleppe volitustele ning olemasolevale olukorrale. Alustavatele ettevõtetele on ka riiklikul tasandil mitmeid erinevaid võimalusi. Loovad viisid, mille abil rahastada oma ettevõtet. Aitab kokkulepitud eesmärkidel ja tegevusplaanil kogu koostöö vältel tähelepanu hoida. Loovad viisid, mille abil rahastada oma ettevõtet. Lähtub oma tegevuses kliendi ideedest ja ettepanekutest. Küsitleb ja uurib, et saavutada mõistmine, teadlikkus ja selgus. Kohalolu - Oskus olla kogu kootsinguprotsessi jooksul kohal ning luua kliendiga spontaanne suhe, kasutades avatud, paindlikku ning veenvat stiili. Kuulab ära kliendi mured, eesmärgid, väärtused ja uskumused sellest, mis on ja mis ei ole võimalik. Planeerimine ja eesmärkide seadmine -Oskus toetada klienti tegevusplaani koostamisel. Crowdfunding ehk ühisrahastus. Kiire laenude internetis on suurepärane lahendus siis, kui mõne ostu või makse jaoks on kiirelt raha vaja. Seda võib teha isegi e-kirjade kaudu või erinevatel üritustel, kus on võimalik astuda vestlusesse valdkonna spetsialistidega. Aitab näha suuremat pilti ning inspireerib klienti nihutama oma vaatenurki ja leidma uusi võimalusi tegutsemiseks. Teadlikkuse suurendamine-Oskus kasutada ja mõista erinevaid infoallikaid ning anda tõlgendusi, mis aitavad kliendil mõista ja ühtlasi saavutada soovitud ja kokkulepitud tulemusi. Tegemist on küll üsna uudse laenuliigiga, ent see on tänaseks üks maailmas enim levinud laenuliike. Küsib küsimusi, mis aitavad kliendil soovitud suunas liikuda, mitte selliseid, mis panevad kliendi ennast õigustama. Tegevuste kavandamine-Oskus luua koostöös kliendiga võimalus järjepidevaks õppimiseks nii kootsingu ajal kui erinevates töistes ja elulistes situatsioonides, ning proovida uusi tegevusi, mis viivad kõige efektiivsemal viisil kokkulepitud tulemusteni. Võimaldab kliendil end vajadusel tühjaks rääkida või “auru välja lasta” ilma klienti hukka mõistmata ning andmata hinnanguid. Üks põnevamaid viise leida rahastust oma äriideele on kandideerida Startupi Inkubaatorisse. Tunneb siirast huvi oma kliendi heaolu ja tuleviku vastu. Järgib paika pandud plaani, kuid on samas valmis seda kohandama, kui kootsinguprotsess näeb ette nihkeid või suuna muutust. Hoiab tähelepanu suurel pildil ja eesmärgil, toetades kliendi otsinguid erinevate lahendusvariantide vahel. Krediidi tagasimaksmise aega võib pikendada vajaliku ajani. Võtab kokku, sõnastab ümber, kordab ja peegeldab seda, mida klient on öelnud, et tagada selgus ja teineteisemõistmine.

Loovad viisid, mille abil rahastada oma ettevõtet -

. Faktooring tähendab müügiarve loovutamist – pärast arve loovutamist maksab arve eest finantsettevõte, kes seejärel tegeleb ise arvega. Arengu juhtimine ja vastutus-Oskus hoida tähelepanu olulisel ning jätta vastutus tegutsemise eest kliendile.

Mastery koolitus

. Väljendab oma arusaamu kliendi jaoks kasulikul ja mõtestatud viisil. Elab kaasa kliendi edule ja arengule. Suunab klienti leidma alternatiivseid ideid ja lahendusi, hindama erinevaid võimalusi ning võtma vastu sellekohaseid otsuseid. Lepib kliendiga kokku plaani, mille tulemused on mõõdetavad, saavutatavad, konkreetsed ning kindla lõppkuupäevaga / tähtajaga. Ärgitab otsima ideid ja tegevusvõimalusi mis on uudsed võrreldes kliendi seniste tõekspidamiste vaatenurkadega. Vahel aitab lihtsalt see, kui sa levitad sõna ja otsid investorit. Aktiivne kuulamine-Oskus täielikult keskenduda sellele, mida klient ütleb või jätab ütlemata, mõista öeldut kliendi soovide ja vajaduste kontekstis, ning toetada kliendi eneseväljendust. Samuti on need toetavaks võrdlusbaasiks kootsingu väljaõppeprogrammide vahel valimisel. Tõhus suhtlus-kasutab sessioonidel klienti toetavat suhtlemisviisi. Küsib kliendilt luba kootsinguks kliendi jaoks tundlikel või uutel teemadel. Suudab teha vahet sõnadel, hääletoonil ja kehakeelel. Tunnustab klienti selle eest, mida nad on eelnevate kootsingusessioonide jooksul teinud, tegemata jätnud, õppinud või teada saanud. On tagasisidet andes selge, mõistetav ja vahetu. On toetav ning innustab klienti võtma ette käitumuslikke muudatusi ja proovima uusi tegevusi ka siis, kui kliendil tuleb võtta riske või on hirm läbikukkumise ees. Küsib avatud küsimusi, mis loovad selgust, avardavad võimalusi ja innustavad uue õppimist. Msraha.ee. Toetab kliendi arengut väljakutsete, kitsaskohtade ja prioriteetide tuvastamisel ja nende lahendamisel. Suudab kootsingut teistest arengut toetavatest meetoditest nagu nt konsultatsioon, psühhoteraapia, mentorlus jt selgelt eristada. Innustab, toetab ja julgustab klienti väljendama oma tundeid, muresid, uskumusi, tundmusi, ettepanekuid, jne. On järjepidev tulles tagasi kliendiga eelmistel sessioonidel käsitletud tegevuste ja teemade juurde. Kompetentside grupid ja nende alamkategooriad ei ole esitatud tähtsuse järjekorras. Toetuseid võib saada ka PRIA või KredExi vahendusel. Usalduse ja läheduse loomine-Oskus luua turvaline ja toetav keskkond, mis tugineb vastastikusel austusel ja usaldusel. Toetab klienti eesmärkide seadmisel ja tegevusplaani koostamisel, mis aitab tegeleda peamiste väljakutsetega. Lepib kokku selle, mida on kootsingust oodata ja mida mitte ning milline on osapoolte vastutus tulemuste saavutamisel. Ühisrahastuse korral investeeritakse teatud projekti ning veelgi erilisema asjaoluna ei ole vaja sellist rahastust tagasi maksta – see ei ole laen, vaid toetus. Vajadusel sõnastab mõtte ümber või väljendub selgemini, et aidata kliendil mõista ebaselget või ebakindlat mõtet teise nurga alt. Eestis on selliste mõtete teostamiseks Hooandja platvorm ning muidugi ei saa jätta mainimata rahvusvahelisi fenomenaalseid ühisrahastusplatvorme nagu KickStarter või IndieGogo. ICF defineerib kootsingut kui inspireerivat ja loomingulist partnerlust, mille käigus julgustab koots oma kliente nende professionaalset ja isiklikku potentsiaali maksimaalselt ära kasutama.

Toetab ja toob esile teemasid, mis on kooskõlas kliendi eesmärkidega. Innustab klienti eksperimenteerima ja ennast tundma õppima, võimaldades kliendil arutatut ja õpitut kohe rakendada nii oma töös kui teistes elulistes olukordades. Suhtub lugupidavalt kliendi arusaamade, õpistiilide ja isiksuse vastu.

Towards Green Growth (Summary in Estonian) - OECD iLibrary

. Kokkuleppe sõlmimine-Suutlikkus mõista, mida koostöö endast kujutab ning milliseid kokkuleppeid on selle protsessi ja suhte loomiseks tarvilik nii olemasolevate kui uute klientidega sõlmida. Eraisikud kes annavad laenu tuvastamine ID kaardiga kiirlaen. Suudab kliendi probleeme ja muresid hinnates näha „suurt pilti“. Eetikakoodeksi ja ametialaste standardite järgmine - kootsingueetika ja standardite mõistmine ning suutlikkus neid sobivalt rakendada. Julgustab piire ületama ja väljakutseid vastu võtma, kuid samuti hoidma õppimisel mõistlikku tempot. Märkab ja tunnustab edusamme, mis on kliendi arenguks olulised. Sõlmib selged ja mõistetavad kokkulepped ning peab kinni antud lubadustest.. Aitab kliendil keskenduda ja süstemaatiliselt uurida murekohti ja võimalusi, mis on eesmärkide seisukohalt olulised. Innustab klienti asjaga koheselt tegutsema, tagades kliendile seejuures igakülgse toe. Aitab kliendil tuvastada mõttemustreid, uskumusi, tunda ära enda emotsioone, tujusid jne, et tugevdada tegutsemistahet ja suutlikkust liikuda püstitatud eesmärkide suunas. On oma tegemistes alati usaldusväärne, aus ja siiras. Kui oled aga kindel, et suudad laenusummaga toime tulla, võid taotleda mõnda väiksemat tarbimislaenu või ka suuremaid laene, vastavalt oma vajadusele ja maksevõimele. Mogo OÜ – Mogo. Hoiab kliendiga suheldes oma tähelepanu käesoleval hetkel ning on pühendunud protsessile.

Loovad viisid, mille abil rahastada oma ettevõtet. ID.

. Samuti peaks olema laenusoovijal laitmatu krediidiminevik või tagatisvara, millega kindlustada laenu tagasimaksmist. Lähtub kliendist ja kliendi hetkevajadustest. Tuvastab kliendi murekohad; tema tüüpilised ja kinnistunud viisid enese ja maailma tajumiseks; fakti ja tõlgenduse vahelised erinevused; mõtete, tunnete ja uskumuste vahelised erinevused. Lisaks võib sellise kiirlaenud vormistada internetist kodust väljumata. Põhikompetentsid on jagatud nelja suuremasse gruppi vastavalt sellele, kuidas nad loogiliselt ning parimale praktikale tuginedes kokku sobivad. Laenud ID kaartiga tuvastamisega smslaenas. Ühisrahastusplatvormidel pakutakse annetajatele toetuse eest mingeid tooteid või teenuseid. Juhib otsekoheselt tähelepanu kui klient ei ole endale võetud kohustustest ja kokkulepetest  kinni pidanud. Kui laenu tuleb pikendada, peate arvestama komisjonitasudega, mis on sätestatud lepingus, mille olete kiire laenude andjaga sõlminud. Loovad viisid, mille abil rahastada oma ettevõtet. Otsustab, kas tema kootsingumeetodid sobivad kliendi vajadustega. Suunab kliendi vajadusel teise professionaali juurde ning mõistab, kui see on vajalik. Tavaliselt ei ole vaja isegi mingit tagatist, kuna nõue ise on juba tagatiseks. Aitab kliendil leida erinevaid toetavaid info- ja õppeallikaid. On põhjus, miks me oleme selle jätnud nimekirja lõppu – tegemist on kahtlemata kõige riskantsema meetodiga, kuna sa pead laenu hakkama tagasi maksma kohe. Suudab mõista ja kokku võtta kliendi jutu sisu ja olemuse, mitte ei lasku pikkadesse, kirjeldavatesse vestlustesse. Toetab kliendi enesedistsipliini jättes kliendile vastutuse kokkulepitud plaanide, tegevustulemuste ja tähtaegade eest. Väljendab selgelt, et kliendile on ootus tegutseda paikapandud eesmärkide saavutamise suunas. See tähendab, et need põhikompetentsid on professionaalse kootsi jaoks ühtviisi olulised ja tähtsad

Märkused