Monefit Estonia OÜ

Monefit Estonia OÜ. Intressiarvestus algab laenu laenusaajale väljamaksmise päeval ja lõpeb laenutähtpäeval. Laenuandja otsusega määratakse vastavalt laenusaaja taotlusele esialgne krediidi kasutuslimiit, mille piires laenuandja võimaldab laenusaajale krediiti. Laenu kasutamise eest kohustub laenusaaja tasuma laenuandjale lepingus sätestatud intressi ja muid makseid lepingus sätestatud määras ja maksepäevaks. Samuti võib laenuandja selleks nõuda laenusaaja poolt laenusaaja maksevõime hindamiseks täiendavate dokumentide esitamist. Laenu on võimalik taotleda laenuandja veebilehe kaudu või laenuandja asukohas vastavalt lepingu tingimustele. Laenuleping koosneb laenu tingimustest ja käesolevast kliendilepingust ning see antakse laenusaajale või saadetakse laenusaajale elektronposti teel laenusaaja poolt laenuandjale antud elektronposti aadressile. LAENU TAOTLEMINE JA VÄLJASTAMINE. Tagasimaksetabelis märgitakse võlgnetavad summad ja selliste summade tagasimaksetähtajad ja –tingimused. Laenuandja asukohas lepingu tingimustega tutvumise korral annab laenutaotleja nendega tutvumise kohta kirjaliku kinnituse. LAENUANDJA ÕIGUS KEELDUDA LAENU VÄLJASTAMISEST Laenuandjal on õigus keelduda laenusaajale laenu või täiendava laenuosa väljastamisest, sealhulgas laenusaaja suhtes kehtiva kasutuslimiidi piires, ilma oma otsust põhjendamata. Laenu saamiseks peab laenusaaja saavutama laenuandja poolt teostatava laenusaaja krediidivõimelisuse hindamise tulemusena aktsepteeritava reitingu. Laenutaotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest ja kohustub andmete muutumisel muutma enda andmeid ka laenuandja veebilehel. Intressi arvestatakse vastavalt laenu kasutamise ajale päevades. Avalduseta või avalduses näidatust erinevas suuruses tasutud summa võib laenuandja lugeda ettemaksuks, mille arvel täidetakse lepingust tulenevad kohustused nende sissenõutavaks muutumise hetkel. Laenuandja teatab laenusaajale laenu kasutuslimiidi vähendamisest viivitamatult. Vastavaid lepingu tingimusi käsitletakse lepingu lisadena ja nad on lepingu lahutamatuteks osadeks. lepingu või õigusaktidega ettenähtud juhul. Laenusaaja soovi korral saadetakse lepingudokumendid talle ka paberkandjal tavaposti teel. Selleks on laenusaajal võimalik kasutada digitaalset isikutuvastust või minna kohale laenuandja esindusse või ID-punkti. Kasutajanime ja parooli võimalike kuritarvituste eest vastutab lepingu raames laenusaaja ainuisikuliselt. Erandjuhul ei edastata andmekogudest saadud teavet, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega. Laenusaaja maksab kontohaldustasu igakuselt, kui laenusaajal on kasutuses krediidisumma või tal on tasumata intressi või teenustasusid; Krediidi kogukulu on krediidilimiit, kasutamise lõpptähtpäevani tasumisele kuuluv intress ja kontohaldustasu. Tabelis esitatakse iga üksiku tagasimakse jaotus, näidates Laenu põhisumma tagasimakse, aastase intressimäära alusel arvutatud intressisumma ja lisakulud, kui laenusaajalt lisakulude maksmist nõutakse. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks arvestatakse ja laenusaaja on kohustatud tasuma intressi vastavalt laenu kasutamise perioodi pikkusele päevades. Expresscredit. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest. nimetatud laenulepingu sõlmimisest.

MONEFIT ESTONIA OÜ (12449415) E-Krediidiinfo

. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KONFIDENTSIAALSUS Laenuandjale teatavaks saanud laenusaaja kohta käivate andmete töötlemise tingimused on sätestatud kliendiandmete töötlemise põhimõtetes, mis on lepingu lahutamatu osa. Laenusaaja kinnitab, et laenusaaja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on laenusaajal võimalik käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita. Laenuleping loetakse sõlmituks pärast seda, kui laenuandja on teinud positiivse krediidiotsuse ning edastanud selle elektronposti teel laenusaajale.

Laenusaaja on lepingu sõlmimisega nõus ja lepingu sõlmimine vastab laenusaaja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele. Kui laenuandja ütleb lepingu üles, vähendatakse vastavalt laenu põhisumma tagasimaksmiseks ja laenu kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusummat laenu kasutamata jätmise ajale langeva intressi ja laenusaajale langevate kulude võrra. Laenusaaja kinnitab, et tal puuduvad mistahes õiguslikud ja muud takistused lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Laenuandja lähtub käesolevas punktis nimetatud konfidentsiaalsuskohustuse täitmisel ka kliendandmete töötlemise põhimõtetest. Peale lepingu peatumist ei ole laenusaaja konto laenuandja koduleheküljel aktiivne. Kui laenusaaja poolt tehtava makse tähtpäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab laenuandja makse tegemise kuupäevaks puhkepäevale ja/või riiklikule pühale järgneva esimese pangapäeva. Laenuandja peab laenusaajale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks. nimetatud laenulepingu sõlmimisest, esitama laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse lepingus või hiljem laenuandja poolt laenusaajale teatavaks tehtud laenuandja postiaadressil või e-posti teel. Krediidi kogukulu hulka ei kuulu lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest tulenevad tasud, mida laenusaaja peab laenuandjale tasuma.

Monefit Estonia OÜ - Monefit

. Laenusaaja kinnitab, et leping loob laenusaajale täielikult siduva ja tingimusteta kohustuse, mis kuulub täitmisele eelistatud alustel, võrreldes teiste laenusaaja poolt võetud või edaspidi võetavate kohustustega, kui seadusest ei tulene teisiti. Lepingu osalise ennetähtaegse täitmise korral on laenuandjal õigus koostada ühepoolselt uus maksegraafik lähtudes lepingus kokkulepitud intressimäärast tagastamata laenu põhisummalt. Laenusaaja kinnitab, et lepingu sõlmimisel ei tegutse laenusaaja tema suhtes raskete asjaolude esinemise tõttu. Trahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuste ega teiste lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista laenuandja õigust lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks. Laenusaaja kinnitab, et laenuandja on selgitanud talle võimalust taotleda krediiti Eesti Vabariigis tegutsevatest pankadest või laenuandjaga samaliigilist teenust osutavatest äriühingutest, aga laenusaaja soovib sõlmida lepingu laenuandjaga. Laenuandja esinduste ja ID-punktide nimekiri on toodud laenuandja veebilehel www.monefit.ee. Täiendav laenuosa väljastatakse laenuandja poolt laenusaaja isiklikule kontole. Pooltel on õigus lõpetada leping igal ajal mõjuva põhjuseta sellest teist Poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette teavitades. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik kõikidest lepingu sõlmimisega kaasnevatest, nii õiguslikest kui ka majanduslikest tagajärgedest. Kui laenutaotleja esitab laenutaotluse laenuandja asukohas, siis tutvub ta laenu tingimustega laenuandja asukohas. Laenuandja ei vastuta laenu väljamaksmisega viivitamise eest, kui viivitus tekkis laenuandjast sõltumatutel asjaoludel. Kui laenu tagastamine ei toimu tähtaegselt ja/või lepingus ettenähtud tingimustel, siis laenusaaja tegevust laenuandja veebikeskkonnas piiratakse. Laenusaaja nõudmisel teeb laenuandja laenusaajale tasuta mistahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul nimetatud tabeli kättesaadavaks. Selle kindlustuslepingu hind kujuneb laenusaaja poolt taotletava laenusumma suuruse, tähtaja, laenusaaja varasema maksekäitumise ja muude tehinguga seotud asjaolude põhjal. Laenu või täiendava laenuosa väljamaksmise tingimused: Vastavalt laenusaaja soovile makstakse pärast laenutaoluse aktsepteerimist laen laenuandja poolt välja laenusaaja isiklikule kontole. KASUTUSLIMIIDI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE Laenuandja positiivse otsuse korral võimaldatakse käesoleva lepingu alusel laenusaajal saada laenu tema suhtes kehtiva krediidilimiidi piires. Laenusaaja kinnitab, et laenusaaja on Eesti Vabariigi seaduse järgi teo- ja otsusevõimeline isik ning tal on piiramata õigused ja volitused lepingu sõlmimiseks ja enesele lepinguga võetud kohustuste täitmiseks. Sellise kindlustuslepingu hinna tasub laenusaaja. Laenuandja väljastab laenusaajale veebilehele sisse logimiseks kasutajanime ja parooli. Taganemisavalduses peab olema märgitud laenusaaja nimi, isikukood, lepingu number, avaldus lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning laenusaaja allkiri. Laenu kasutuslimiidi suurendamine ja vähendamine. Laenuandja kohustub laenusaajat tingimuste muutmisest eelnevalt teavitama ning andma talle õiguse leping kohe lõpetada. Kui laenutaotleja on saanud laenuandja e-kirja kätte või saanud laenu tingimused laenuandja asukohast, peab ta põhjalikult laenu tingimustega tutvuma ning kinnitama üle oma tahet saada nendel tingimustel laenu. Laenu taotlemise kord: Laenutaotleja tutvub lepingu tingimustega ja esitab laenuandjale laenu saamiseks vajalikud andmed, täites laenutaotluse kohustuslikud väljad laenuandja veebilehel www.monefit.ee. Kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad laenuandja veebilehel www.monefit.ee. Sel juhul laenusaaja juurdepääsu laenuandja Interneti keskkonda piiratakse. Krediidi kulukuse määra arvutatakse eeldusel, et laenusaaja võtab krediidilimiidi kasutusele viivitamata ja täies mahus. Eelkõige kasutab laenuandja õigust trahvile juhul, kui laenusaaja ei ole lepingust tulenevat kohustust täitnud laenuandja poolt antud täiendava tähtaja jooksul. Lepingus toodud krediidi kulukuse määr arvutatakse lepingu või lepingu muudatuse sõlmimise aja seisuga ja kehtib ainult juhul, kui laenusaaja täidab oma lepingust tulenevad kohustused kokkulepitud tähtaegadel ja tingimustel. Laenuandja ülesütlemisavaldus peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Laenuandja võib lepingu laenusaajapoolse lepingu olulise rikkumise tõttu üles öelda. Selleks annab laenutaotleja laenuandjale e-kirja või veebilehe www.monefit.ee teel kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud laenu tingimustega ning soovib saada nendel tingimustel laenuandjalt laenu. Laenusaaja toimib lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks võib laenusaaja saata laenuandjale veebilehe www.monefit.ee kaudu laenu ennetähtaegse tagastamise avalduse. Laenuandjal on õigus nõuda laenusaajalt, et laenusaaja sõlmiks kindlustuslepingu, mille alusel oleks kindlustatud laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine lepingu alusel. nimetaud võlanõuete käsitlejatele, samuti kolmandatele isikutele, kui klient rikub lepingust tulenevaid kohustusi. Selleks on laenuandja poolt ELI-le ja Nord Collect Osaühingule antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused. Kasutuslimiidi suurendamise taotluse esitamiseks ja kasutuslimiidi suurendamiseks peab laenusaaja olema täitnud selleks ajaks täitmisele kuuluvad kohustused, sealhulgas tasunud ära selle ajani arvestatud intressi. Laenu kättesaamise aeg võib pikeneda pankadevahelise arvelduse aja võrra. Laenuandja ei pea ette teatama hinnakirja muudatustest, millega hinnad muudetakse laenusaajale soodsamaks ja lepingu sätete täiendamisest, mis puudutavad laenuandja rahapesu tõkestamise alast tegevust. Samuti ei pea laenuandja ette teatama seaduste muutumisest tingitud lepingu muudatustest. Laenusaaja tasub intressi kasutusele võetud laenu summalt maksepäevaks koos laenu põhiosa tagasimaksega. LEPINGU LÕPPEMINE Leping on sõlmitud tähtajatult. Kui laenusaaja ei ole muudatustega nõus, on tal õigus leping enne muudatuste jõustumist üles öelda, teatades sellest laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja täites eelnevalt kõik oma lepingulised kohustused. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus poolte kokkuleppel Harju Maakohtus. Laenusaaja kinnitab, et tema suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti ega nimetatud ajutist haldurit, samuti ei kehti ärikeeldu. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust. LAENUSAAJA KOHUSTUSTE ENNETÄHTAEGNE TÄITMINE Laenusaaja võib laenulepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt. Laenuandja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ilma lepingus nimetatud mõjuva põhjuseta lepingu tingimusi, kui tingimuste muutmine ei ole laenusaaja suhtes ebamõistlik. Laenusaaja on kohustatud osutama laenuandjale kaasabi tagatiste seadmisel, registreerimisel, muutmisel, lõpetamisel, kindlustamisel, hoidmisel, valitsemisel, korrashoiul või müügil ja kandma sellest tulenevad kulud. Laenusaajal on võimalus lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole. Laenusaaja kinnitab, et lepingus toodud andmed laenusaaja kohta on õiged ja tõesed ning tema poolt laenuandja nõudmisel dokumentaalselt tõendatavad. Kõik lepingu täitmisega seotud maksed tuleb tasuda laenu valuutas. Laenusaajal on õigus nõuda laenuandjalt tasuta, mistahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul, lepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on laenu põhisumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud. Laenuandja teavitab neist laenusaajat, viimase poolt esitatud andmetele tuginedes, ka e-kirja teel. Kolme tööpäeva jooksul laenusaaja avalduse saamisest teatab laenuandja laenusaajale samal viisil summa, mille tasumisega on laenusaajal võimalik täielikult täita laenulepingust tulenevad rahalised kohustused. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.. Laenu taotlemiseks kinnitab laenutaotleja laenutaotluse vastavalt veebilehel ilmuvatele juhistele. Laenuandja esitab uue maksegraafiku kliendile e-posti või tavaposti teel. Laenusaaja kinnitab samuti, et ta on teadlik käesoleva lepingu alusel talle antava laenu krediidi kulukuse määrast, kuid ta soovib siiski lepingu sõlmimist. Laenusaajal on õigus saada, talle võimaldatud krediidilimiidi ja kasutuslimiidi piires ning laenulepingu raames, täiendavat laenuosa, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse laenuandja veebilehele www.monefit.ee või laenuandja asukohas. Kui laenusaaja on esitanud laenuandjale olulisi valeandmeid või kui laenu väljastamise aluseks olnud olulised asjaolud on muutunud, on laenuandjal õigus keelduda lepingu alusel laenusaajale krediidi kasutamise võimaldamisest. Kui laenusaaja ei tagasta laenu ja ei tasu intressi nimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et laenusaaja ei ole lepingust taganenud. Samuti võib laenusaaja, sõlmitud laenulepingu raames, analoogselt taotleda talle võimaldatud kasutuslimiidi suurendamist ja vastavalt täiendava laenuosa andmist. Leping jätkub ja konto uuesti aktiviseerimine toimub laenusaaja tahteavalduse alusel laenuandja veebilehel või laenuandja asukohas

Märkused