Välismaal töötamine asjad, mida sa peaksid teadma

Isik, kelle residentsus maksustamisperioodil muutub, deklareerib tulud Eestis residendina oldud aja kohta ning ka mahaarvamisi saab teha proportsionaalselt residendiks oldud ajale. Mida pikem on teekond tööle, seda vähem produktiivne sa oled. Juhime tähelepanu, et päevade loendamise kord maksukohustuse tekkimiseks võib erinevates riikides erineda. Tööandja püsiva tegevuskoha tekkimine välisriigis on oluline ka välisriigis töötavale Eesti residendile. Töötasu maksustamisest välisriigis Järgnevalt tutvustatakse olukordi, millal välisriigis töötaval Eesti residendil võib tekkida tulumaksukohustus ka välisriigis. Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata maksustamisperioodil välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksud ja maksed, mille tasumine oli kohustuslik tulenevalt välisriigi õigusaktist või välislepingust. Piiratud maksukohustusega isikud – mitteresidendid – maksavad Eestis tulumaksu ainult Eesti riigis saadud tuludelt. Kui isik muutub residendiks välisriigis, on soovitav hankida sellekohane tõend välisriigi maksuhaldurilt. Kui isik lahkub välisriiki ning Eestisse elukohta ei jää, siis ei ole tegemist enam Eesti residendiga ja ta ei maksa alates residentsuse muutumisest välismaal teenitud tuludelt Eestis tulumaksu. Seega, kui Eesti elanik asub tööle teises ELi liikmesriigis, siis makstakse tema sotsiaalkindlustusmakseid selles riigis ja Eestis maksta ei tule. Kui Eesti äriühingul tekib välisriigis püsiv tegevuskoht, maksustatakse äriühingu püsiva tegevuskoha kaudu teenitud kasum välisriigis selle seaduste kohaselt. Välisriigi maksude deklareerimise ja tasumise kohta tuleb koguda dokumente ja tõendeid, mis tuleb alles hoida, sest need tõendavad välisriigi maksukohustust, mis võib vähendada tulumaksu Eestis. Samas on töötajad vormistatud lähetusse ja makstakse Eestis maksuvabalt lähetuse „päevaraha”. Samas ei ole residendi mõiste ainus kriteerium isikute palgatulu maksustamisel, oluline on ka, kus ja kui kaua töö tegelikult toimub ning kes on tööandja. Eesti residendist töötaja ise on kohustatud välisriigis teenitud töötasu deklareerima Eestis füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ka juhul, kui seda Eestis tulumaksuga ei maksustata. Välismaal töötamine asjad, mida sa peaksid teadma. Välisriigi maksuhalduri antud infosse tuleb suhtuda tähelepanelikult, selle eiramine võib kaasa tuua sunnimeetodite rakendamise. Töötajale päevaraha piirmäärade ulatuses maksuvabalt maksmine eeldab aga Eesti  tööõiguse mõistes lähetuse toimumist.

töötamine välismaal | Rahageenius

. Vastasel juhul maksustatakse päevaraha palgatuluna alates esimesest kroonist. Püsiva tegevuskoha kaudu teenitud töötasu on välisriigis tulumaksuga maksustatav. Piiramatu maksukohustusega isikud –  – on riigi alalised elanikud, kes maksavad tulumaksu residendiriigi seaduste järgi kõikidelt tuludelt, sealhulgas ka välismaalt saadud tuludelt. Töötasu maksmise kohustus on tööandjal, kellega on sõlmitud tööleping, tööjõu kasutaja tagab töötingimused ja -ohutuse. Eesti tööandja poolt makstud Eestis maksuvaba lähetuse päevaraha deklareerima ei pea.

Välismaal töötamine ja maksud. - Perekooli Foorum

. Topeltmaksustamise vältimise tagab residendiriik ehk Eesti residendi puhul Eesti. Maksu- ja Tolliametis tehakse otsus isiku residentsuse kohta.

Sellisel juhul on tegemist lähetusega ELi sotsiaalkindlustusregulatsiooni mõttes. Välisriigi tulude maksustamist tõendab kõige paremini välisriigi maksuhalduri poolt kinnitatud , millel on tööandjat ja töötajat tuvastavad andmed, kalendriaastal töötaja saadud töötasu ning muu tulu ning kalendriaastal tasutud ja kinnipeetud maksud. Samas peab selline mitteresidendi maksukohustus tulenema Norra siseriiklikest seadustest. ELi nõukogu määruse alusel määratakse kindlaks, millise ELi liikmesriigi seadusandlust tuleb kohaldada, kui on tegu isiku töötamisega vähemalt kahes riigis. Juhul kui töötamise sisu ei vasta lähetusele, ei ole õigustatud lähetuse päevaraha maksuvabastuse kohaldamine Eestis. Kui Eesti residendist füüsiline isik viibib välisriigis töötamise eesmärgil, on tema tulude tulumaksuga maksustamisel oluline määrata isiku residentsus pärast Eestist lahkumist. Nimekiri kehtivatest maksulepingutest koos terviktekstidega on toodud meie veebilehel. Residendist füüsiline isik deklareerib maksustatava tulu koos sellelt juba Eestis või välisriigis kinnipeetud tulumaksuga. Seega Eestis maksuvabad lähetusega seotud päevaraha ning sõidu- ja majutuskulud võidakse välisriigis selle riigi seaduste alusel tulumaksuga maksustada samadel maksulepingu tingimustel nagu töötasu. Samas võib mahaarvamisi teha välisriigi tulude proportsiooni arvestamata, kui residendist füüsiline isik valib krediidimeetodi. Välismaal viibitud päevade arvutamine Eestismaksuvabastuse kohaldamiseks algab välisriiki töötama saabumise päevast ega sõltu kalendriaastast. Konkreetsete küsimustega maksustamise kohta välisriigis selle riigi seaduste kohaselt palume pöörduda välisriigi maksuameti poole. Kui tegemist oli tööjõu rendiga ning päevaraha maksuvabastus Eestis ei olnud õigustatud, deklareeritakse päevaraha sarnaselt töötasuga. Näiteks tööjõu rendi korral ei pruugi lähetuse maksuvabastused välisriigi seaduste alusel kohalduda. Soome maksuameti veebisaidilt leiate eestikeelse juhendi. Ei ole õiguspärane sõlmida renditöötajaga töölepingut töö tegemise kohaga Eestis, kui töötaja renditakse teisele isikule, kes renditööjõudu kasutabki ainult välisriigis. Tegeliku tööandja tuvastamine ja tööandja isiku residentsus omab suurt tähendust maksulepingutes sätestatud palgatulu maksuvabastuste kohaldamiseks lepinguriikides, kuid ka lähetusega seotud hüvitiste maksustamisel Eestis. Eesti äriühing lähetab Soome oma töötaja Anu Tamme, kelle alaline töökoht on Eestis. Välisriigis tasutud tulumaksu arvessevõtmine Eestis oleneb välisriigis töötamise eesmärgil viibitud ajast. Kui nimetatud maksuvabastus ei kohaldu, saab välisriigist saadud tulult välisriigis tasutud tulumaksu Eestis tulumaksu tasumisel arvesse võtta, s.t Eestis tulumaksukohustus väheneb välisriigis samalt tulult juba tasutud tulumaksu võrra. Lähetuse päevaraha tulumaksuga topeltmaksustamise vältimisel Eestis lähtutakse samadest reeglitest, mis töötasu puhul. Maksulepingu lahutamatuks osaks on selle protokoll. Maksu- ja Tolliamet on koostanud juhendid lähetuste kohta. Seega kui töötaja alaline töökoht on Eestis, mistõttu on töötajal kehtiv sotsiaalkindlustus Eestis, siis töötaja teise liikmesriiki lähetuse korral jätkuvalt kohaldatakse Eesti seadusandlust. Arusaamatuste korral välisriigi maksuhalduriga tuleb välisriigi maksuhaldurilt paluda lisainfot või esitada vaie välisriigi maksuhaldurile õigeaegselt. Välisriigis tasutud tulumaks võetakse Eestis tulumaksu tasumisel arvesse. Kui Eestis maksuvaba päevaraha on sisuliselt osana töötasust välisriigis maksustatud, ei ole seda Eestis vaja deklareerida. Lisaks tulumaksule maksustatakse palgatulu sotsiaalmaksuga.

Poliitikaanalüüs Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 2/ PDF Free.

. Kui isik on viibinud väljaspool Eestit erinevates riikides, siis arvutatakse kõik väljaspool Eestit töötamise eesmärgil erinevates riikides viibitud päevad kokku. Rahvusvahelisest maksustamisest Eesti tulumaksuseadus rajaneb residentsuse printsiibile ja liigitab maksumaksjad kahte rühma – piiramatu ja piiratud maksukohustusega isikud. Kui välisriigis tasutud tulumaksusumma on suurem Eesti tulumaksuseaduse alusel arvutatud maksukohustusest, siis välisriigi tulumaksu Eestis ei tagastata. Samas oleneb „päevaraha” maksustamine tulumaksuga Eestis sellest, kas töötasu on maksustatav Eestis või välisriigis. Näiteks kui töö tehakse Soomes ja tööandjaks on Soome äriühing, maksustatakse töötasu Soomes juba esimesest päevast, olenemata sellest, et töötaja on Eesti resident. Kui mitteresident täidab oma tööülesandeid väljaspool Eestit, siis tema töötasu Eestis tulumaksuga ei maksustata. See tähendab, et tema tööandja peab maksma sellele töötajale makstud töötasult sotsiaalmaksu Eesti seaduste alusel ning ajutises töökohariigis sotsiaalkindlustusmakseid maksta ei tule. Välisriigi tulusid ei eeltäideta e-maksuametis tuludeklaratsioonis, need tuleb ise deklaratsiooni õigetesse lahtritesse kirjutada. Kui Sa kurjustad endaga mõttes, et jätsid jõuluostud viimasele hetkele, siis kohe saad teada, miks see tegelikult hea mõte võib olla.. Välisriigi maksukohustuste eest ei ole võimalik pääseda maksuteateid vältides või koduriiki tagasi pöördudes, sest erinevate riikide maksuhaldurid teevad koostööd infovahetuse kaudu, aga ka maksuvõlgade sissenõudmisel. Samas on võimalik, et isik, kes lahkus Eestist pikemaks perioodiks, muutub residendiks ka riigis, kuhu ta lahkus selle riigi seaduste alusel. Välismaal töötamine asjad, mida sa peaksid teadma. Kui välisriigis täidab ülesandeid töötaja, kes on mitteresident, ei ole tema palgatulu Eestis tulumaksuga maksustav ning väljamakse tegijal puudub tulumaksu kinnipidamise ning töötasu deklareerimise kohustus Eestis. Maksuleping sätestab piirid, mille ulatuses kumbki riik teise riigi residendi tulu maksustada võib ning kehtestab ka regulatsiooni topeltmaksustamise vältimiseks.. Residentidel on õigus maksustatavast tulust maha arvata residentide tuludele kehtestatud tulumaksuvaba miinimum ning muud mahaarvamised. Maksulepingute kohaldamisel sellise töötasu korral tuleb lähtuda toimuva tegelikust sisust. Lähetuse päevaraha maksuvabastuse kohaldamist maksulepinguga ei reguleerita, see on sätestatud siseriiklike seaduste ja määrustega. Kui Eesti äriühing on aga tegelik tööandja, näiteks ehitusteenust osutav äriühing, kes tegutseb välisriigis, siis on püsiva tegevuskoha tekkimine enam tõenäoline. Välismaal töötamine asjad, mida sa peaksid teadma. Samal ajal on mitteresidendid piiramatu maksukohustusega oma residendiriigis ning seal laienevad neile ka residendiriigis sätestatud maksusoodustused. Eesti tööandja poolt välisriiki saadetud töötajate puhul on probleem sageli selles, et sisuliselt pole tegemist lähetusega: inimeste tegelik töökoht ongi vaid välisriigis, tegemist ei ole ajutise eemalviibimisega tavapärasest töökohast. Kui töötasu maksustatakse välisriigis, lähtuvad välisriigid lähetuse päevaraha ja hüvitiste maksuvabastuste andmisel oma seadustest ja määradest. Üldreegli kohaselt peetakse tulumaks kinni ka töötasult, mida Eesti resident saab töötamise eest välisriigis. Püsiva tegevuskoha kaudu töötajatele tasutud välisriigis töötamise eest makstud töötasu on tulumaksuga maksustatav välisriigi seaduste kohaselt, olenemata töötaja enda välisriigis viibimise perioodist. Seega on tööandjaks tegelikult teise riigi resident ning palgatulu maksustatakse tulumaksuga välisriigis juba esimesest päevast alates. Maksuvabalt saab Eestis maksta päevaraha aga ainult juhul, kui sisu poolest on tegemist lähetusega. Tööjõurendi all mõistame olukorda, kui tööandja annab oma töötajad rendile teisele isikule, näiteks välisriigi residendile, kellega sõlmitakse teenuse osutamise leping

Märkused